Adatvédelmi tájékoztató

.

Adatvédelem

 

 EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZÉPFOKÚ INTÉZET (EAKI) GIMNÁZIUM (OM: 035313)

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. Mind a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, mind pedig az információs törvény szabályozza az adatvédelmet. A személyes adatok kezelésével összefüggő korábbi szabályozás elveiben nem, de részleteiben változott, s így az ennek való megfelelés szükségszerű. A jogalkotókat új kihívások elé állította a globalizáció, s fontos a természetes személyek adatainak fokozott védelme, illetve ezen adatok jogszerű, átlátható, tisztességes kezelése.

Az új európai szabályozás: a 2016/697 (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) 4. cikk alapján személyes adatnak minősül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

A köznevelési intézmények általában két jogcímen kezelik a tanulóikra, dolgozóikra és esetleges egyéb személyekre vonatkozó adatokat:

  • jogszabály által elrendelten (a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt), illetve
  • az intézmény vagy a tanuló/szülő érdeke miatt, de nem jogszabályi elrendelés alapján.

A jogszabályi felhatalmazást meghaladóan kezelt adatok (különleges adat) kezelését az érintettek szóbeli, vagy írásbeli hozzájárulása alapján végezzük, mely bármikor visszavonható.

Az iskola a rendelkezésére álló adatokat a szabályoknak és az Adatkezelési Szabályzatunknak megfelelően kezeli. Az érintettek tájékoztatása minden tanév elején megtörténik, a szabályzat mindenki számára elérhető a tanáriban és az iskolai faliújságon.

Az EU általános adatvédelmi rendeletét (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/697 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) a köznevelési intézményekben 2018. május 25-től kell alkalmazni.