Szóbeli érettségi témakörök – 2018.

 Letöltés PDF>

 

IRODALOM

Középszintű érettségi, szóbeli témakörök –2018.

 1. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor ars poeticája
 2. ÉLETMŰVEK: Arany János balladái
 3. ÉLETMŰVEK: Ady Endre szerelmi költészete
 4. ÉLETMŰVEK: Babits Mihály gondolati lírája
 5. ÉLETMŰVEK: Kosztolányi Dezső Esti-ciklusa
 6. ÉLETMŰVEK: A kötődés motívuma József Attila költészetében
 7. PORTRÉ: Balassi Bálint költészete
 8. PORTRÉ: Szabó Lőrinc lírájának jellemző témái
 9. PORTRÉ: Madách Imre: Az ember tragédiája
 10. PORTRÉ: Radnóti Miklós eklogái
 11. LÁTÁSMÓD: A gyermekkor világa Csáth Géza novelláiban
 12. LÁTÁSMÓD: Örkény István és a groteszk (egypercesek)
 13. LÁTÁSMÓD: Móricz Zsigmond parasztábrázolása (Barbárok)
 14. KORTÁRS IRODALOM: Tóth Krisztina: Esti Kornél szelleme
 15. VILÁGIRODALOM: A francia szimbolizmus kezdetei
 16. VILÁGIRODALOM: Csehov és az orosz realizmus
 17. SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET: A reneszánsz dráma és színház (Romeo és Júlia)
 18. SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET: Az ókori görög dráma és színjátszás (Antigoné)
 19. AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI: A fantasy műfaja az irodalomban (Trónok harca)
 20. REGIONÁLIS KULTÚRA: A Tisza-motívum a magyar irodalomban

MAGYAR NYELV

Középszintű érettségi, szóbeli témakörök – 2018.

 1. EMBER ÉS NYELV: Nyelvünk Európában és a nagyvilágban
 2. EMBER ÉS NYELV: Az információs társadalom hatásai a nyelvhasználatra
 3. KOMMUNIKÁCIÓ: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
 4. KOMMUNIKÁCIÓ: A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei
 5. NYELV ÉS TÁRSADALOM: A munka világában szükséges szövegtípusok
 6. NYELV ÉS TÁRSADALOM: Nyelvváltozatok a mai magyar nyelvben
 7. NYELVTÖRTÉNET: Nyelvtörténeti korszakok, nyelvemlékeink
 8. NYELVTÖRTÉNET: A nyelvújítás jelentősége
 9. NYELVTÖRTÉNET: A szókincs, a szókincs bővítésének forrásai
 10. STÍLUS ÉS JELENTÉS: A társalgási stílus ismérvei, minősége
 11. STÍLUS ÉS JELENTÉS: A tudományos és szakmai stílus ismérvei, minősége
 12. STÍLUS ÉS JELENTÉS: Stíluskorszakok, stílusirányzatok
 13. NYELVI SZINTEK: A mondat fogalma, szerkezete, modalitása
 14. NYELVI SZINTEK: A mellérendelő összetett mondat
 15. NYELVI SZINTEK: Az alárendelő összetett mondat
 16. NYELVI SZINTEK: A névmások rendszere
 17. SZÖVEG: A szöveg makroszerkezeti egységei
 18. SZÖVEG: Az érvelő esszé felépítése
 19. RETORIKA: A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai
 20. RETORIKA: A szónok feladatai

TÖRTÉNELEM

Érettségi témakörök 2018.

 Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek

 1. Gazdaságpolitika a XIV- XV. századi Magyarországon
 2. A földrajzi felfedezések legfontosabb következményei
 3. A klasszikus ipari forradalom területei, találmányok és ezek hatása
 4. Gazdasági élet és mindennapok a Rákosi korszakban

Népesség, település, életmód

 1. A középkori város
 2. A dualizmus-kora. Társadalmi, gazdasági jellegzetességek
 3. A Kádár rendszer jellemzői, mindennapok, életmód

Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek

 1. Róma – a köztársaság válsága (Julius Caesar egyeduralmi kísérlete)
 2. A magyar keresztény állam születése
 3. A reformkori törekvések (gr. Széchenyi István és Kossuth Lajos)
 4. A hidegháború kibontakozása, gócpontjai

Politikai berendezkedések a modern korban

 1. Magyarország 1848. A polgári átalakulás
 2. Út a szövetségi rendszerek kialakulásához (a Német Császárság törekvése)
 3. Forradalom és szabadságharc 1956.

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

 1. Az iszlám születése
 2. A felvilágosult abszolutizmus sajátossága Mária Terézia és II. József idején
 3. A kiegyezés tartalma és értékelése
 4. Diktatúrák a második világháború előtt

Nemzetközi konfliktusok és nemzetközi együttműködés

 1. Az ország három részre szakadása a XVI. században
 2. Az első világháborút lezáró békerendszer (Trianon)
 3. Magyarország a második világháborúban, a háborúba lépésünk körülményei
 4. A globális világgazdaság ellentmondásai

FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

 

TERMÉSZETFÖLDRAJZ

 1. A térkép
 2. A Nap és kísérői
 3. A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői
 4. A kőzetlemezek és mozgásaik következményei
 5. Földtörténet
 6. A Föld nagyszerkezeti egységei
 7. A levegő mozgása
 8. A levegő felmelegedése
 9. Felhő- és csapadékképződés
 10. A vízburok tagolódása, tulajdonságai és mozgásai
 11. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk
 12. A forró övezet jellemzői
 13. A hideg övezet jellemzői
 14. A függőleges földrajzi övezetesség
 15. Magyarország természeti adottságai­ – felszíni vizei
 16. Magyarország természeti adottságai – éghajlati adottságai
 17. Magyarország nagytájainak jellemzői – Északi-középhegység
 18. Magyarország nagytájainak jellemzői – Dunántúli-középhegység
 19. Európa általános természetföldrajzi képe
 20. Amerika természeti adottságai és erőforrásai

TÁRSADALOMFÖLDRAJZ

 1. Településtípusok és urbanizáció
 2. A népesség földrajzi jellemzői – demográfiai folyamatok
 3. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság
 4. A globalizáció
 5. A monetáris világ
 6. Magyarország társadalmi jellemzői
 7. Hazánk nagytájainak gazdasági és társadalmi képe
 8. Magyarországi régiók földrajzi jellemzői
 9. A hazai gazdasági fejlődés jellemzői
 10. Hazánk országhatárán átívelő kapcsolatai
 11. Az Európai Unió
 12. Az EU magterületei: Nagy-Britannia gazdaságföldrajza
 13. Fejlett gazdaságú országok Európa közepén (Ausztria, Svájc)
 14. Kelet-Európa gazdaságföldrajzi jellemzői (Ukrajna, Oroszország)
 15. USA gazdaságföldrajza
 16. Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai
 17. Kína világgazdasági szerepe
 18. A globálissá váló környezetszennyezés és következményei
 19. A mind nagyobb méretű fogyasztás és gazdasági növekedés következményei
 20. Az élelmezési válság

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak.

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.

 

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1) Emelt szint (B2)
1. Személyes vonatkozások,  A vizsgázó személye, életrajza, A család szerepe az egyén és a
család életének fontos állomásai társadalom életében
(fordulópontjai)
Családi élet, családi kapcsolatok Családi munkamegosztás, szerepek a
családban, generációk együttélése
A családi élet mindennapjai, otthoni
teendők
Személyes tervek
2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső
jellemzése
Baráti kör   Az emberi kapcsolatok minősége,
fontossága (barátság, szerelem,
házasság)
A tizenévesek világa: kapcsolat a Lázadás vagy alkalmazkodás; a
kortársakkal, felnőttekkel tizenévesek útkeresése
Női és férfi szerepek Előítéletek, társadalmi problémák és
azok kezelése
Ünnepek, családi ünnepek Az ünnepek fontossága az egyén és a
társadalom életében
Öltözködés, divat Az öltözködés mint a társadalmi
hovatartozás kifejezése
Vásárlás, szolgáltatások (posta) A fogyasztói társadalom, reklámok
Hasonlóságok és különbségek az Társadalmi viselkedésformák
emberek között
3. Környezetünk – Az otthon, a lakóhely és környéke (a A lakóhely és környéke fejlődésének
lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) problémái
A lakóhely nevezetességei,
szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
A városi és a vidéki élet A természet és az ember harmóniája
összehasonlítása
Növények és állatok a
környezetünkben
Környezetvédelem a szűkebb A környezetvédelem lehetőségei és
környezetünkben: Mit tehetünk problémái
környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?
Időjárás

 

       
4. Az iskola Saját iskolájának bemutatása – Iskolatípusok és iskolarendszer
(sajátosságok, pl. szakmai képzés, Magyarországon és más országokban
tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,
tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, Hasonló események és hagyományok
fontossága külföldi iskolákban
Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei, iskolai hagyományok
5. A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás A munkavállalás körülményei,
lehetőségei itthon és más országokban,
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy
divatszakmák
munkába állás
6. Életmód Napirend, időbeosztás A kulturált étkezés feltételei,
fontossága
Az egészséges életmód (a helyes és a A szenvedélybetegségek
helytelen táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás)
Étkezési szokások a családban Az étkezési szokások hazánkban és
más országokban
Ételek, kedvenc ételek Ételspecialitások hazánkban és más
országokban
Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, A gyógyítás egyéb módjai
kórházak)
7. Szabadidő, művelődés, Szabadidős elfoglaltságok, hobbik A szabadidő jelentősége az ember
szórakozás életében
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művészet szerepe a
mindennapokban
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Szabadidősport, élsport, veszélyes
sportok
Olvasás, rádió, tévé, videó, A könyvek, a média és az internet
számítógép, internet szerepe, hatásai
Kulturális események
8. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, a A motorizáció hatása a környezetre és
tömegközlekedés a társadalomra
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Utazási   előkészületek,   egy   utazás Az idegenforgalom jelentősége
megtervezése, megszervezése
Az egyéni és a társas utazás előnyei és
hátrányai
9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, A tudományos és technikai fejlődés
ismeretterjesztés pozitív és negatív hatása a
A technikai eszközök szerepe a társadalomra, az emberiségre
mindennapi életben
10. Gazdaság Családi gazdálkodás Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
A pénz szerepe a mindennapokban Pénzkezelés a célnyelvi országokban
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta,
bank)

INFORMATIKA SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 2018.

Témakörök felosztása

Témakör Ssz. Témakör megnevezése
Információs társadalom 1 A kommunikáció
2 Az informatika fejlődéstörténete
3 A modern információs társadalom jellemzői
4 Jogi ismeretek
Informatikai alapismeretek Hardver 5 Jelátalakítás és kódolás
6 Számítógépek felépítése – A személyi számítógépek részei, jellemző
7 Számítógépek felépítése – Háttértárak
8 Számítógépek felépítése – Monitorok
9 Számítógépek felépítése – Nyomtatók
10 Hálózati alapfogalmak, protokollok, topológiák, Internet, Az Internet szolgáltatásai
Informatikai alapismeretek Szoftver 11 Operációs rendszerek
12 Állományok, állománykezelés
13 Az adatkezelés eszközei
14 Szoftver és hardverkarbantartó programok
15 Vírusírtók, vírusfigyelők
Kommunikáció az Interneten 16 Elektronikus levelezési rendszer használata, (e-mail)
17 WWW (Word Wide Web)
18 Keresőrendszerek
19 Állományok átvitele, FTP
Könyvtárhasználat 20 Könyvtárak – dokumentumok