Házirend


Az EAKI Gimnázium

HÁZIRENDJE

 

I.      Bevezető

 • A Házirend az iskolánk belső életét szabályozza. Tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek biztosítják az eredményes munkavégzés feltételeit, a diákok jogainak és kötelességeinek érvényesítési szabályait.
 • A Házirend előírásai érvényesek az iskola diákjaira és dolgozóira az iskola egész területén, az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken – pl. osztálykirándulás, szalagavató bál, tábor stb. -, továbbá a pedagógiai programunk végrehajtásához kapcsolódó egyéb rendezvényeken.

II.      A munkarenddel kapcsolatos szabályok

   • A tanítási órák rendje:

1. óra              08.30 – 09.15
2. óra              09.30 – 10.15
3. óra              10.30 – 11.15
5. óra              12.30 – 13.15
6. óra              13.30 – 14.15

   • A tanítási órák ideje 45 perc és közöttük szünet illeti meg a diákokat és tanárokat. A tanítási órák közötti szünet teljes időtartamát biztosítani kell a diákok számára. A dupla órákat a diákok egyetértésével össze lehet vonni. Ekkor az összevont órák között nincs szünet.
   • Rendkívüli esetben rövidített órák tarthatók az igazgató által meghatározott rend szerint.
   • A tanítási óra megkezdése előtt a tanulók a szaktanterem előtt gyülekeznek. Az előírt felszerelést, ellenőrző könyvet mindenkor hozzák magukkal!
   • Ha a tanár nem érkezik meg a foglalkozásra, a tanulócsoport megbízottja köteles 10 perc elteltével az igazgatóhelyettesnek jelezni azt.

II/1. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok

   • A tanítási órán a megfelelő felszereléssel kell megjelenni. Amennyiben a felszerelés hiánya nem teszi lehetővé az órán való részvételt, és ezért a tanuló az órai munkában nem vesz részt, ez fegyelmezési intézkedést vonhat maga után.
   • A diákok az első tanítási óra előtt 10 perccel az iskolában felszereléssel együtt kötelesek megjelenni.
   • A diákok a tanítási óra végén kötelesek a környezetüket rendben hagyni.
   • A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását a szaktanár rendszeres számon kéréssel ellenőrzi. A számon kérés lehet szóbeli felelet, írásbeli felelet, dolgozat, házi dolgozat illetve témazáró dolgozat. Az írásbeli felelet a napi anyag számonkérésére irányul. A dolgozat több órára feladott egység írásbeli számonkérése. A témazáró dolgozat a téma egészének elsajátítását mérő írásbeli számonkérés. Egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat vagy legfeljebb két dolgozat íratható. A témazáró dolgozatot legalább egy héttel előre be kell jelenteni.
   • A dolgozatot, témazáró dolgozatot a szaktanár legkésőbb tizenöt munkanappal a megíratás után kijavítva kiosztja a diákoknak. Késedelmes kiosztás esetén a diák választhat, hogy elfogadja-e az így kapott jegyet.
   • A tanítási óráról a munkát zavaró vagy az azt megtagadó diákot a többi diák tanuláshoz való jogának védelme érdekében, ha másként nem biztosítható a nyugodt munkavégzés, a szaktanár kiküldheti az óráról. Ennek következményeit a szaktanár az osztályfőnökkel közösen határozza meg. A kiküldött tanuló köteles azonnal az igazgatói irodában jelentkezni.
   • A diákokra bízott taneszközöknek, felszereléseknek, eszközöknek a tanár útmutatásainak megfelelő, a rendeltetésszerű használatáért, állapotának megóvásáért, rendben tartásáért az érintett diákok felelősek.
   • A foglalkozások előkészítését, illetve befejezését a szaktanár által kijelölt tanulóknak a tanár utasításainak megfelelően kell végezni. Az iskolai, illetve osztályrendezvények előkészítésében, lezárásában a mindenkori szervezőtanárok utasításai alapján kell a diákoknak részt venni.
   • A tervezett fakultációra október 01-ig lehet jelentkezni az osztályfőnököknél. A választott fakultáción való részvétel kötelező! Felmentést a választott fakultáció alól a szülő írásos kérelmére – a szaktanár és az osztályfőnök véleménye­zésével – kizárólag az igazgató adhat.
   • A tanítási órára elektronikus kommunikációs eszközt a tanóra védelmében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos!
   • A tanórán enni, inni tilos!
   • Tilos durva, trágár kifejezéseket használni!
   • Tilos etikátlan magatartást tanúsítani.
   • Iskolánkban a következő ünnepekről emlékezünk meg: október 6., október 23., február 25, március 15, és április 16, június 4. Az ünnepeket az iskola munkatervében rögzítetten osztálykeretben, évfolyam- vagy iskolai szinten rendezzük meg.
   • Az ünnepeken az ünneplő öltözet – sötét nadrág vagy szoknya, fehér ing vagy blúz – mindenki számára kötelező.

III. A tanulók távolmaradásának engedélyezése és az igazolások rendje

   • Előre nem látható események kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol a tanóráról, a pedagógiai programban szereplő, kötelező iskolai rendezvényektől. Az egy hetet elérő távolmaradást az igazgató, az ennél rövidebb távollétet az osztályfőnök engedélyezi. A kikérőt legalább 3 munkanappal az esedékesség előtt írásban vagy személyesen a gondviselőnek kell kérnie, és még annak érvénybe lépte előtt az igazgatónak vagy az osztályfőnöknek vissza kell jeleznie. A kikérő elbírálásánál az érintett diák tanulmányi előmenetelét és magatartását vesszük figyelembe.
   • Betegség vagy más előre nem látható akadály miatti távolmaradást a gondviselő a hiányzás első napján telefonon, személyesen vagy elektronikus úton jelezze az osztályfőnöknek.
   • A betegségből adódó mulasztást követően az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A gondviselő a tanév során összesen legfeljebb hat – ezen belül legfeljebb három összefüggő – tanítási nap hiányzást igazolhat. Az igazolást mindkét esetben a hiányzást követő napon, de legkésőbb a következő osztályfőnöki órán kell az osztályfőnöknek átadni.
   • Testnevelési órák alól felmentést egy alkalomra szólóan – félévente legfeljebb háromszor – a gondviselő az ellenőrző könyv útján kérhet a tanuló számára; több alkalomra szóló felmentés csak orvosi igazolást mellékelve kérhető. A felmentési kérelmet a tanuló a testnevelési óra előtt adja át a testnevelő tanárnak. A gyógy-testnevelésre utalt tanulók gyógy-testnevelésben vesznek rész.
   • A mulasztó tanuló köteles hiányait pótolni, és a pótlásról a szaktanár kívánsága szerint, a tanulóval egyeztetett időpontban számot adni.
   • Amennyiben az egyes tantárgyak félévi óraszámának 25%-án a tanuló nem vesz részt (bármely okból), bizottság előtt kell beszámolnia. Minden ilyen esetben a továbbhaladásáról az iskola vezetése dönt.
   • Ha a tanulónak egy tanítási évben igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, a diák a tanítási év végén nem osztályozható. A nevelőtestület engedélyezheti, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
   • Az igazolatlan órák következményei:
    3 óra – osztályfőnöki figyelmeztetés. Magatartási jegye legfeljebb: jó
    6 óra – igazgatói figyelmeztetés. Magatartási jegye legfeljebb: változó
    12 óra – igazgatói megrovás Magatartási jegye legfeljebb: rossz
    24 óra – tantestületi figyelmeztetés Magatartási jegye legfeljebb: rossz.
    A 24 órát elérő igazolatlan mulasztást elérő tanuló ellen az igazgató fegyelmi eljárást kezdeményezhet. (Ettől indokolt esetben az osztályfőnök javaslatára az osztályozó értekezleten a nevelőtestület eltérhet.)
    Megszűnik annak a nem tanköteles diáknak a tanulói jogviszonya, akinek az igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát. Ha tanköteles korú diák igazolatlan mulasztása éri el a 30 órát, fegyelmi eljárás keretében a Fegyelmi Bizottság dönt arról, hogy a tanuló milyen módon folytathatja a tanulmányait.
   • Az értesítési kötelezettség (jelzés szülő, gyermek jóléti szolgálat, gyermekvédelmi szakszolgálat, gyámhivatal felé) a jogszabályban foglaltak szerint történik.

IV.      Az iskola helyiségeinek használatával kapcsolatos szabályok

   • Az iskolaépület minden használója köteles az épület és a berendezési tárgyak állagát megóvni, bármilyen hibát, rongálást, baleseti forrást haladéktalanul bejelenteni a tantestületnek.
   • A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt az iskola a kárért felelőssel megtérítteti.
   • Tanítási idő alatt – a 6. óra végéig – a tanulók csak az osztályfőnök, helyettese vagy az igazgatóság valamelyik tagjának engedélyével hagyhatják el az iskola épületét.
   • Az iskola tantermeiben, szaktantermeiben tanítási idő alatt diákok csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tanítási óra alatt a folyosókon zajongani nem szabad.
   • Az iskolai diákönkormányzat a rendezvényeire az igazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján igénybe veheti az iskola tantermeit.
   • Az iskola számítástechnikai eszközparkjának használatát külön szabályzatok rögzítik, amelyek a Házirend mellékletét képezik.
   • Személyes értékeire, pénzére, holmijára mindenki maga vigyázzon, mert az iskola ezekért semmilyen felelősséget nem tud vállalni. Az elhagyott tárgyakat a tanáriban kell leadni, és ugyanitt lehet utánuk érdeklődni.
   • Az iskolában plakátot, hirdetést csak a kijelölt helyen szabad kitenni. A kihelyezés előtt a hirdetést az iskola bélyegzőjével kell ellátni, amelyet az igazgatóságtól lehet kérni.

V. Védő, óvó rendszabályok

   • Mindenki köteles óvni saját és mások testi épségét. Baleset észlelése esetén haladéktalanul segítséget kell kérni a legközelebbi tanártól, illetve a tanáriban!
   • Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel!
   • Tűzriadó, bombariadó esetén a szaggatott csengetési jelzésre a begyakorolt rendben el kell hagyni az iskola épületét.
   • Szeszes ital és kábítószer birtoklása, fogyasztása és árusítása az iskola területén, valamint az iskola területén kívüli iskolai rendezvényeken szigorúan tilos! Szigorúan tilos továbbá alkoholos állapotban, illetve kábítószer hatása alatt megjelenni az iskolában, iskolai rendezvényen. Az e pontot megszegőkkel szemben azonnali fegyelmi eljárást kezdeményez az igazgató!
   • Az iskola területén és az iskolán kívüli iskolai rendezvényen diákoknak a dohányzás tilos. A dohányzási tilalom megszegésének következményeit minden esetben az igazgató az osztályfőnökkel közösen állapítja meg.

VI, A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos szabályok

   • Az osztályközösségek, tanulócsoportok és az egyes tanulók jogaik érvényesítésével kapcsolatban az osztályfőnökön és a szaktanáron kívül a Diákönkormányzathoz, az igazgatóhoz fordulhatnak, s a felvetett kérdésekre, problémákra, javaslatokra 30 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjanak.

VI/1.A tanulók jutalmazásának elvei és formái; a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

   • Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, ill. hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, ill. jutalmazza. Iskolánk ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:
   • eredményes kulturális tevékenységet folytat
   • kimagasló sportteljesítményt ér el
   • a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végzett.
   • A kiemelkedően végzett együttes munkát, a példamutató egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretbenés jutalomban részesítjük
   • Iskolánkban elismerésként a szóbeli dicséretek mellett a következő írásos dicséretek adhatók:
   • szaktanári
   • osztályfőnöki
   • igazgatói
   • nevelőtestületi
   • Az írásos dicséreteket az ellenőrző könyvbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni.
   • Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a törzskönyvbe és a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok, az osztályközösség és a diákönkormányzat javaslatának meghallgatása után az osztályfőnök dönt.
   • Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, igazolatlanul mulaszt fegyelmezési intézkedésben részesítendő. A fegyelmezési intézkedés nem megtorló jellegű, hanem további fegyelem sértések megelőzésére szolgál, arányban kell legyen a vétség súlyosságával, és fokozatosnak kell lennie.
   • A fegyelmezési intézkedések a következők lehetnek:
   • szaktanári figyelmeztetés szóban, majd írásban
   • osztályfőnöki figyelmeztetés szóban, majd írásban
   • osztályfőnöki megintés
   • igazgatói figyelmeztetés
   • igazgatói megintés
   • igazgatói megrovás
   • tantestületi figyelmeztetés
   • Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen megszegi, vagy magatartása ellen súlyos kifogás merül fel fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő. A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 58-59 § szerint járunk el a fegyelmi és kártérítési felelősséggel kapcsolatos esetekben. Ezek alapján fegyelmi büntetés lehet:
   • megrovás
   • szigorú megrovás
   • áthelyezés másik iskolába
   • eltiltás a tanév folytatásától
   • kizárás az iskolából.

VII. Záró rendelkezések

   • A Házirend a nevelőtestület, a Diákönkormányzat kezdeményezésére módosítható. Az elfogadott módosítás a következő tanév elején lép életbe.
   • A Házirendet hatályba lépése napján, azt követően minden tanév első tanítási napján minden osztályban az osztályfőnök ismerteti, s tudomásul vételét minden diák aláírásával igazolja.
   • A Házirendet minden tanteremben és az iskola folyosóin kifüggesztjük.
   • Az elfogadott Házirend 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a korábbi Házirend rendelkezései hatályukat veszítik.

A Házirendet az EAKI Gimnázium nevelőtestülete 2013. június 27-én elfogadta.

A Házirend módosítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően az EAKI Gimnázium nevelőtestülete 2015. augusztus 28-án elfogadta.